Diğer
 
Yurtiçi Kredi Sigortası

Bu sigorta ile, yurtiçinde mal mukabili yapılan vadeli satış işlemlerinde satıcı (alacaklı) firmanın aşağıda belirtilen nedenlere bağlı olarak uğrayacağı maddi zararlar teminat altına alınmaktadır.

Alıcı (borçlu) firmanın,

  • İflas etmesi,
  • Borçlarını ödeyememesi nedeniyle hakkında tasfiye kararı alınması,
  • Borçlarının ödenmesi ile ilgili olarak bir mahkeme veya yetkili bir resmi merci tarafından tüm alacaklıları bağlayan bir karar alınması,
  • Hakkında yapılan icra takibinin sonuçsuz kalması,
  • Borç ödemede acze düşmesinin belgelenmesi veya bu durumun sigortacı tarafından kabul edilecek başka bir şekilde kanıtlanması,
  • Borçları ile ilgili konkordato ilan etmesi,
  • Borçlarını vadesinde ödemeyerek temerrüde düşmesi

 

Bu poliçe ile, bir yıl içinde belirlenen kredi limitleri dahilinde teminat verilen ülkelerdeki alıcılara yapılacak 150 güne kadar vadeli mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan alacaklar teminat altına alınmaktadır.


  
 
İhracat Kredi Sigortası

Bu ürün ile ihracata konu mal mukabili yapılan vadeli satış işlemlerinde satıcı (alacaklı) firmanın uğrayacağı maddi zararları teminat altına alıyoruz.


  
 

Tamamlayıcı Sağlık
Bes / Hayat
Sağlık
Kasko / Trafik
İş Yeri Yangın
Konut
Nakliyat
Diğer
Tamamlayıcı Sağlık
Konut
Sağlık
Kasko / Trafik
İş Yeri Yangın
Nakliyat
Bes / Hayat
Diğer